Pereiti prie turinio
Lithuanian Airsoft Portal
auriuxazz

Taktika

Rekomenduojami pranešimai

Gerb. kolegos,

Neterskit forumo su pamastymais ir pareiskimais betiksliais.

Tema yra apie taktika. Kas turit idomios medziagos ar informacijos- talpinkit.

O ne aptarinekite gamtosaugos problemu bei jau patalpintos medziagos tikslingumo bei naudingumo :)

 

Ateityje tokiem postam bus taikoma sankcija "Delete" :)

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose
Svečias Blackwater

Pasaulio ?alių nustatymas pagal ?iaurinę ?vaig?dę

 

?iaurinė ?vaig?dė visada yra ?iaurėje, į ją nukreipta ?emės sukimosi a?ies ?iaurinė kryptis. ?iaurinė ?vaig?dė yra Ma?ųjų Grį?ulo ratų ?vaig?dyne. Kad ją rasti, reikia Did?iųjų Grį?ulo ratų ?vaig?dyno kra?tines ?vaig?des sujungti tiese ir penkių tarpų tarp tų ?vaig?d?ių atstumu Ma?ųjų Grį?ulo ratų ?vaig?dyne rasit ?iaurinę ?vaig?dę.

 

Pagal vietovės objektus

 

Pasaulio ?alis galima nustatyti su didelėmis paklaidomis, todėl reikia orientuotis tikslesniu būdu.

?iaurės kryptį galima nustatyti pagal sekančius po?ymius:

- daugelio med?ių ?ievė ?iaurinėje pusėje grubesnė, pietinėje - plonesnė, sausesnė, tvirtesnė.

- pu?ies kamienas ?iaurinėje pusėje padengtas dviguba ?ieve

- ber?o ?ievė baltesnė ir ?varesnė pietinėje pusėje, o ?iaurinėje - suskeldėjusi, nelygi.

- med?iai, akmenys, mediniai ir čerpių stogai samanomis ir kerpėmis daugiausia padengti ?iaurinėje pusėje.

- spygliuočių med?ių sakai daugiausia susikaupia pietinėje pusėje, med?ių ?akos paprastai ilgesnės, tankesnės, pietinėje pusėje.

- skruzdėlynai paprastai būna pietinėje med?ių, kelmų, krūmų pusėje, skruzdėlyno pietinis ?laitas nuo?ulnus, ?iaurinis - status.

- didelių mi?kų masyvų proskynos orientuotos kryptimis ?iaurė-pietūs, rytai-vakarai.

 

Orientuojantis reikia remtis ne vienu, o keletu po?ymių.

 

Orientavimasis naktį

 

1. Prie? i?einant:

- pasidaryti mar?ruto kortelę (optional)

- paskaičiuoti magnetinį azimutą

- susirasti ai?kiai matomus orientyrus pakeliui nuo vieno kontrolinio ta?ko iki kito (keliai, upeliai, gyvenvietės, elektros linijos, mi?kų proskynos ir tt.)

- ?emėlapyje tiksliai i?matuoti atstumus tarp kontrolinių ta?kų, bei paskaičiuoti savo ?ingsnių poras.

- numatyti orientyrus (geriausia linijinius) pagal kuriuos galėsite surasti savo buvimo vietą, jeigu pasiklysite (o pasiklysite tikrai :) )

- turėkite ?vilpuką arba signalinę raketą tam atvejui, jei susi?eisite ir reikėtų i?kviesti pagalbą.

- tiksliai ?inoti, kaip bus pa?ymėtas kontorlinis ta?kas

- ?inoti grį?imo laiką ir susirinkimo vietą.

 

2. Einant:

- visą laiką naudotis kompasu ir eiti pagal azimutą

- sekti orientyrus esančius vietovėje

- matuoti atstumą ?ingsniais nuo vieno kontrolinio ta?ko iki kito

- esant blogoms oro sąlygoms - saugoti ?emėlapį kad nesu?laptų ir nesuply?tų

- jei pasiklydote - grį?ti prie paskutinio jums ?inomo orientyro ir bandyti susiorientuoti i? naujo.

 

 

 

Byvimo vietos rajono nustatymas pagal linijinį orientyrą

 

- Pasiklydus reikia susirasti artimiausią linijinį orientyrą ir nustatyti jo kryptį pasaulio ?alių at?vilgiu

- ?emėlapyje surandamas ?io orientyro sutartinis ?enklas

- lyginanat ?emėlapį su vietove, būtina nepamir?ti atsi?velgti į esamas reljefo formas

- atpa?inus linijinį orientyrą, i?ilgai jo ie?komas koks nors ta?kinis orientyras, ?alia kurio ir randama buvimo vieta ?emėlapyje.

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose
Svečias Blackwater

PASTATO U?ĖMIMAS


Visų atakų gyvenvietėse metu i? prad?ių u?imama ma?a gyvenvietės dalis ir po to planingai u?imama visa vietovė, tuo būdu u?kertant kelią prie?o sugrį?imui.
Pastatas daugiausia u?imamas vieno skyriaus jėgomis; skyrius gali u?imti nedidelį, turintį ne daugiau kaip ?e?is kambarius, namą. Pastatų eilei arba daugiabučiam namui u?imti reikalingas būrys(-iai), kurio skyriai judės prasilenkdami vertikaliai arba horizontaliai, priklausomai nuo aplinkybių.

Pastato u?ėmimo skyriaus jėgomis tvarka

Skyriaus sudėtis bus tokia:

1. Vadovavimo grupė - skyriaus vadas ir ?aulys.
2. Dengimo grupė - du kariai su lengvaisiais kulkosvaidziais (į ?ią grupę gali įeiti ir vado pavaduotojas)
3. Pirmoji puolimo grupė - du ?auliai
4. Antroji puolimo grupė - du ?auliai

Gavęs kovinę u?duotį, skyrininkas i??valgo turimą u?imti objektą, sudaro planą ir duoda įsakymus, kuriuose nurodoma:
a. įsiver?imo vieta
b. dengiančios grupės pozicija
c. puolimo kelias
d. įsiver?imo būdas
e. kambarių u?ėmimo seka
f. sparnų dengimas


U?imant pastatą, skyriaus veiksmų tvarka yra tokia:

1. Dengimo grupė u?ima poziciją dengti įėjimą (pozicijas u?imančią grupę gali prireikti pridengti ugnimi ir dūmais)

2. Įėjimas daromas sekančiais būdais:

a. remiančių pajėgų pagrindinių ginklų pagalba (120mm minosvaidis arba 30mm Rarden)
b. puolimo grupė, kurią likusioji skyriaus dalis dengia ugnimi, padeda sprogdinimo u?taisus.
c. naudojamos bet kokios priemonės, įgalinančios patekti į pastatą kiek galima auk?čiau. Visada būtų gerai įsiver?ti pro stogą ar vir?utinio auk?to langą, tačiau da?nai tai yra neprakti?ka. Lengviausia patekti į pastatus vir? pirmojo auk?to galima kopėčiomis. Įsiver?ti per pirmojo auk?to langus ar duris turi būti bandoma kra?tutiniu atveju, kadangi jie bus labiausiai ginami arba u?minuoti.

3. Po to, kai per padarytą įėjimą įmetama granata arba apgaulingoji granata, pirmoji puolimo grupė įsiver?ia ir u?ima pirmąjį kambarį. Tai atlikus, skyriaus vadui lauke duodamas i? anksto sutartas signalas.

4. Vadovavimo grupė ir antroji puolimo grupė įsiver?ia į u?imtą kambarį, o vadovavimo grupės ?aulys lieka prie įėjimo ir palaiko ry?į su dengimo grupe bei būrio vadu. Tuomet skyriaus vadas nurodo kitą u?duotį.

5. Vadovaujamos skyriaus vado, pirmoji ir antroji puolimo grupės ver?iasi į likusius kambarius, kol u?imamas visas namas.

6. U?ėmus namą, skyriaus vadas turi tai prane?ti i? anksto sutartu signalu. Tai gali būti pro langą i?ki?ta u?uolaida arba vėliavėlių sistema, tačiau yra pavojus, kad prie?as pamėgd?ios ?enklus savo tikslams.

7. Priklausomai nuo taktinės situacijos, skyrius gali persigrupuoti namo viduje arba lauke. Lengvaisiais kulkosvaidziais ginkluoti kariai turi dengti tikėtinus prie?o kontratakos kelius arba u?imti naujas pozicijas dengti tolesnį skyriaus judėjimą į priekį.Pastato kambarių u?ėmimo tvarka:

1. Skyriaus vadas nurodo, kurį kambarį reikia u?imti.
2. Puolimo grupė į kambarį meta granatą ir įsiver?ia i?kart jai sprogus. Reikia atsi?velgti į tai, kiek turima granatų ir jų naudojimas turi būti kruop?čiai kontroliuojamas. Nuslopinti prie?ą kuriam laikui, kad būtų galima įsiver?ti į kambarį, galimą ir panaudojus apgaulingąją granatą (prie?as suguls ir trumpam praras kovingumą)
3. ?audoma į spintas ir kitas galimas slėpimosi vietas. Ugnis serijomis greičiausiai nebus naudojama, kadangi reikia taupyti ?audmenis. Tvirtuose pastatuose gali būti riko?eto pavojus. Tai pat reikia atsi?velgti į riziką per?auti kiaurai sienas bei grindis, ypač ?iuolaikiniuose lengvų konstrukcijų pastatuose, ir pataikyti į savo karius. ?audmenys turi būti grie?tai taupomi, negalima ?audyti į kiekvieną priedangą - reikia vadovautis sveiku protu.
4. Patikrinama ar u? baldų nėra angų. Reikia turėti omenyje, kad baldai gali būti u?minuoti apgaulingomis minomis.
5. Lipimas laiptais yra ypač pavojingas ir turi būti dengiamas ugnimi.
6. Abi puolimo grupės neturėtų sueiti į vieną kambarį, kur prie?o granata būtų lemtinga. Jos turėtų būti gretimuose kambariuose ir judėti prasilenkdamos.
7. Kariai turi būti prie kambarių sienų ir vengti langų, durų, angų grindyse bei lubose ir tt.
8. Prie? ver?iantis į kitą auk?tą, ankstesnis auk?tas turi būti visi?kai u?imtas.
9. U?imti pastatus yra lengviau i? vir?aus į apačią.


Izoliuoto pastato u?ėmimo būrio jėgomis tvarka
Būrys organizuojamas tokiu būdu:

1. Puolimo (?turmo) skyrius. Jis puls ir u?ims pastatą, kaip tai apra?yta auk?čiau.
2. Dengimo grupė. I? prad?ių ją gali sudaryti likusioji būrio dalis ir puolimo skyriaus dengimo grupė. Jai vadovauja būrininkas.
3. Rezervas. Greičiausiai tai bus kiti du skyriai, kurie i? prad?ių dengia ugnimi, o vėliau būrio vado ir jo ry?ininko yra nuvedami į pastatą, su lengvaisiais kulkosvaidziais arba be jų, priklausomai nuo prie?o atkirtimo plano ir pastato dyd?io. Gali būti rekalinga dalį rezervo panaudoti papildomiems ?audmenims gabenti į priekį ir su?eistiesiems evakuoti.
4. vadovavimo grupė. Tai būrio vadas ir jo ry?ininkas, tai pat gali įeiti ry?io palaikymo karys ir 51mm minosvaid?iu ginkluotas karys, jeigu to reikia būrio vadui.

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

UgniesPozicija

 

?

 

Ugnies pozicija vadinama ta vieta, iš kurios turėsi šaudyti. Jei įmanoma, privalai prisidengti taip, kad nebūtum pastebėtas ir apšaudytas. Dažnai vadas pats parenka tavo ugnies poziciją.

 

Išgirdęskomandą „Ugnies pozicija!", privalai sugebėti pats pasirinkti tin?kamą vietą. Netoli nuo ugnies pozici?jos kartais gali pasiruošti sau pagal- j bazinę arba antrą ugnies poziciją. Iš pagalbinės ugnies pozicijos šaudai taip pat, kaip ir išpagrindinės pozicijos, o iš antrosios vykdai kitą ugnies užduotj. Tarp ugnies pozicijų privalai judėti greitai ir nepastebimai

 

?

 

Pasirink ugnies poziciją taip, kad:

 

•??????niekas neužstotų šaudymo lauko,

 

•??????būtum prisidengęs, kad tavęs nepastebėtų ir neapšaudytų,

 

•??????turėtum atramą ginklui, alkūnėms ir kūnui,

 

•??? galėtum vykdyti ugnies užduotį.

 

Jei tu taip pat gali tai:

 

•??????nebūti šalia lengvai pastebimo daikto,

 

•??????pasislėpti šešėlyje,

 

•??????būti slepiančioje aplinkoje,

 

•??????prisidengti kokiu nors daiktu,

 

•??????būti kuo mažesniu taikiniu,

 

Tai pasirinkai gerą ugnies poziciją.

 

?

 

Jei turi laiko, ištirk šaudymo lauką ir pasirink ugnies poziciją tolėliau miške. Kai tik užimsi ugnies poziciją, tuoj pat pasirenk šaudyti.

 

Šaudyk pagal vado ugnies komandą. Be komandos šaudyti gali tik tada, jei reikia pačiam gintis arba tavo gran?džiai ar visam daliniui gresia tiesiogi?nis pavojus.

 

?

 

Kai nešaudai:

 

•??????prisidenk,

 

•??????patikrink ginklą,

 

•??????jei reikia, įdėk naują šovinių apkabą arba pripildyk ją šoviniais, arba padėk šovinius ir apkabą taip, kad jie būtų lengvai pasiekiami,

 

•??????pasinaudok menkiausia proga geriau pasislėpti - apsikask!

 

•??????palaikyk ryšj akimis.

 

 

 

Ugnies parengtis

 

Visada turi laikyti ginklą pasiekiamą, kad galėtum greitai imti šaudyti.

 

Svarbu pradėti gerai nutaikytą ugnį anksčiau už priešą.

 

Pailsėti nuo ugnies parengties gali tik pagal įsakymą.

 

?

 

Greito susirėmimo rizika

 

?

 

Kai gresia greitas susirėmimas su priešu, turi mokėti pradėti ugnį greičiau negu per sekundę. Būk bud?rus ir laikyk ginklą paruoštą. Jei tau tenka pradėti kovą, o nesi apsijuosęs kovos diržu ar kovos juos?tomis ir neturi jų arti savęs, sukišk amuniciją į uniformos kišenes.

 

?

 

Kovinė parengtis

 

Kovinė ginklo parengtis - tai padėtis prieš nutaikant į priešą, kurioje ginklas yra:

 

•??????užtaisytas ir su nuleistu ugnies keitikliu,

 

laikomas taip, kad greit būtų nutaikytas.

 

?

 

Ne mūšio aplinkybėmis ginklo ugnies keitiklis turi būti saugos padėtyje.

 

 

Taikinio nurodymas

 

Turi sugebėti paprastai irgreitai pranešti vadui ir draugams, kur pastebėjai taikinį.

 

„Todėl labai svarbu kalbėti ta pačia kalba“.

 

?

 

  • Taikinį nurodyk tiesiai, kad nebūtų supainiotas su kitkuo;
  • Kitu atveju nurodyk taikinį pagal vietovės ženklus arba kokią nors aplinkos detalę, kurios neįmanoma supainioti su kita.
  • Nurodyk taikinį kokio nors atskaitos taško (orientyro), kurį numatė vadas, atžvilgiu.

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

UGNIS

 

Skirtingi nurodymo metodai

 

?

Priklausomai nuo vietovės tipo ir atskaitos taškų, apie taikinius galima pranešti keliais skirtingais būdais .Čia aprašyti patys dažniausi.

 

Padalų būdas

Pločio kampas tarp atskaitos taško ir taikinio yra matuojamas ir pranešamas padalomis arba pirštais (rankomis). Viena padala (1-) atitinka plotį, kuris yra lygus 1/1000 atstumo daliai. Padalos gali būti matuojamos su taikikliu, ginklo detale, pirštais arba žiūronais. Taikiklis padengia tokius pločius, kai ginklas laikomas taikymo padėtyje.

 

Pirštų būdas

 

? ?? Jei tau tenka matuoti kampą pirštais, tai iškelk neįtemptą ranką į priekį ir nutaikyk sulenktus pirštus.

 

Kampo dydį įprasta apibūdinti pirštų pločiais: vienas, du arba trys pirštai, kumštis (keturi pirštai), bet gali būti apibūdintas ir padalomis. Matuok nuo to atskaitos taško krašto, kuris yra arčiausiai taikinio.

 

Laikrodžio būdas

 

? ?? Uždaroje vietovėje arba būdamas ant aukštumos, gali naudotis laikrodžio metodu. Taip pat gali nurodyti taikinį arba patikslinti taikymo kryptį su trasuojančia kulka. Tučtuojaupranešk, jei negali nurodyti taikinio vietos.

 

???? Pavyzdys: „Aš nematau šaulių"

 

ugnies_nurodymo_budai.jpg

 

 

ugnies_nurodymo_budai1.jpg

 

ugnies_nurodymo_budai2.jpg

 

ugnies_nurodymo_budai3.jpg

 

 

ugnies_nurodymo_budai4.jpg

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Atstumų nustatymas

 

Tavosugebėjimas nustatyti atstumą - ir todėl galimybė pasirinkti teisingą taikikliopadėtį ir taikymo liniją - lemia ar tu pataikysi. Tu gali

 

•?????? išmatuoti atstumą,

 

•?????? naudotis kitų matavimais ar

 

•?????? iš akies įvertinti atstumą.

 

Visai kuopai bandantnustatyti atstu?mą, galima nustatyti tiksliau.

 

Atstumo matavimas

 

Gali matuoti su juostine rulete arba kelio matuokliu, esančiu mašinoje,be jokių specialių instrukcijų.

 

Matavimovirvę pasidaryk šiuo būdu. Padaryk kilpas abiejuose virvės ar stambesnėsvirvutės galuose. Ge?riausia, jei virvė yra 20 metrų ilgio. Matuodamas vieną kilpą užverk ant įžemę jsmeigto pagaliuko. Tada tiesk virvę tolyn nuo „pirmo" matavimotaško. Šiuo būdu patogu naudotis matuojant vienam.

 

Taip pat galima žingsniuoti.

 

Per pratybasturi pabandyti „eiti" ir „bėgti" keliu ir laukais, ir skaičiuoti,kiek dvi?gubų žingsnių padarai per kiekvieną 100 metrų.

 

Užsirašyk rezultatus!

 

Kai matuoji atstumusžingsniavimu, pradėk skaičiuoti iš naujo po kiekvie?nų 100 metrų.

 

Taip pat gali išmatuotižemėlapyje reikiamą atstumą.

 

atstumu_matavimas.jpg

 

Kaip taisyklingai nusitaikyti

 

Rinkis taikymosi taškąpagal:

•?????? šaudymo atstumą ir pasirinktą taikiklį,

•????? taikinio dydį,

 

•????? šoninį vėją,

 

•????? taikinio judėjimo kryptį ir greitį,

 

•????? taikinio matomumo laipsnį,

 

•????? šaudymo poziciją,

 

•????? ginklo savybes,

 

•????? apšvietimą,

 

•????? šaudymo taktiką.

 

Taikiklis iššovimo akimirkąturi buti tiksliai nutaikytas.

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

As cia vakar turedamas laiko pabludinau po internata

radau dykai

Nuotrauka

Magpul DVD: The Art of The Tactical Carbine

 

ir

 

Nuotrauka

MAGPUL DYNAMICS - THE ART OF THE TACTICAL CARBINE VOLUME II

 

Tai jeigu kam reikia jamkit

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Senas geras MAGPUlL :)

 

 

 

taip pat jau galite rasti intenrete 0 The Pirate Bay :)

 

 

MAGPUL - ART of Dynamic Handgun (pistoletai)

MAGPUL - Art of Dynamic Shotgun

 

 

ir artimiausiu metu aš labai laukiu MAGPUL - Art of Precision Rifle. Šito trailerį galite rasti Youtube.

Dalintis šiuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Dalintis kituose puslapiuose

Prisijunkite prie pokalbio

Jūs galite rašyti dabar, o registruotis vėliau. Jeigu turite paskyrą, prisijunkite dabar, kad rašytumėte iš savo paskyros.

Svečias
Parašykite atsakymą...

×   Įdėta kaip raiškusis tekstas.   Įdėti kaip grynąjį tekstą

  Only 75 emoji are allowed.

×   Nuorodos turinys įdėtas automatiškai.   Rodyti kaip įprastą nuorodą

×   Jūsų anksčiau įrašytas turinys buvo atkurtas.   Išvalyti redaktorių

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Įkraunama...

×
×
  • Sukurti naują...